Kirjautuminen

Kalastuslakiuudistus: myös kalastuksenvalvonta uudistumassa

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share

pastarchivesValtioneuvosto hyväksyi tänään kalastuksenvalvonnan uudistamista koskevan lakiesityksen. Esitys on osa kalastuslain kokonaisuudistusta, ja siinä keskitytään kalastuslain 13 luvun kalastuksenvalvontaa koskeviin muutostarpeisiin.

 

Esityksellä pyritään selkeyttämään kalastuksenvalvojan asemaa julkisen hallintotehtävän hoitajana ja ajanmukaistamaan kalastuksenvalvonnan oikeudellista sääntelyä. Tarkoituksena on vahvistaa kalastuksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaa ja lisätä asiakkaiden oikeusturvaa. Lakiesityksen arvioidaan parantavan kalastuksenvalvojien ja kalastuksenvalvontatoimen yleistä asemaa kalastuslainsäädännön noudattamisen varmistamisessa.

.

Kalastuksenvalvojan toimivaltuudet ja asema määriteltäisiin nykyistä selkeämmin vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Kalastusalueen, osakaskunnan, vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan valtuuttamana kalastuksenvalvojana voisi toimia ainoastaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymisen saanut, kelpoisuusedellytykset täyttävä henkilö, joka on suorittanut alan koulutuksen. Valan tai vastaavan vakuutuksen antamisesta luovuttaisiin. Perustuslakiin liittyvistä syistä vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan kalastuksenvalvontaan liittyviä toimivaltuuksia supistettaisiin nykyisestä.


Kalastuksenvalvojan toimivaltuuksiin lisättäisiin mm. oikeus antaa huomautus ja näyttömääräys, jolla kalastaja velvoitetaan esittämään todistus suorittamastaan kalastusmaksusta poliisille 7 päivän sisällä. Kalastuksenvalvojalle säädettäisiin myös oikeus pysäyttää kalastukseen käytettävä kulkuväline sekä selvittää pyyntiä harjoittavan henkilön henkilöllisyys. Kalastuksenvalvojalla säilyisi talteenotto-oikeus pyydyksen, kalastusvälineiden ja saaliin osalta.

 

Kalastuksenvalvojien toiminnan viranomaisvalvontaa suorittaisi maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että saimaannorpan suojelun takia asetettujen rajoitusten vastainen kalastaminen olisi rangaistava teko.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, puh. 09 160 53360
  • hallitusneuvos Heidi Aliranta, puh. 09 160 53379
  • ylitarkastaja Jouni Tammi, puh. 09 160 53367

Tiedote internetissä: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/101125_kalastuksenvalvonta.html

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt