Kirjautuminen

Share
Kalastussäännöt Kymijoen Ruhavuolteelle, Siikakoskelle, Langinkoskelle sekä venekalastusalueiden (Siikakoski, Tattarinkoski, Korkeakoski) kalastussäännöt vuodelle 2009. Lue lisää alla olevasta linkistä. .


SIIKAKOSKEN KALASTUSSÄÄNTÖ


Tämä kalastussääntö koskee Kymijoen alajuoksun vesialueita Langinkosken- ja Korkeakoskenhaarassa, jotka ovat Kotkan kaupungin toimesta järjestetty virkistyskalastuskäyttöön. Kalastus on mahdollista kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Kalastussäännön noudattamatta jättäminen aiheuttaa kalastusoikeuden välittömän menettämisen alueella.

1. Kalastustapa

 • Vapakalastusalueella on sallittu kalastus vapavälineillä.
 • Pyydyksenä tulee olla perho tai uistin, jolla on selvä ja oma liike.
 • Kalan tahallinen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty.
 • Muualta kuin suusta tarttunut kala on laskettava takaisin jokeen.
 • ONKIMINEN JA KAIKENLAISTEN ELÄVIEN JA KEINOTEKOISTEN SYÖTTIEN KÄYTTÖ VIEHEEN KOUKUSSA ON KIELLETTYÄ.

2. Heittopainot


 • HEITTOPAINON KÄYTTÖ ON KIELLETTY.
 • Lusikkauistimen käyttö heittopainona on sallittu niin, että perhotapsi on lusikan jatkeena. Erillisen painotapsin käyttö on kielletty. Lusikkauistimella on oltava oma selvä uintiliike – RAJATAPAUKSET TULKITAAN HEITTOPAINOKSI.

3. Kalastusoikeus

 • Jokaisen kalastajan on lunastettava alueen kalastuslupa. Lupa on henkilökohtainen ja se on näytettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.
 • Lisäksi kaikilla 18-64 vuotiailla tulee olla mukana voimassaoleva valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta kertova kuitti.
 • Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa huoltajanluvalla huoltajan seurassa.

4. Kalastusalue

 • Kalastusalue alkaa Ruhavuolteen heittolaiturin yläpäästä ja jatkuu alavirtaan aina Langinkosken niskalle saakka.

5. Kalastusjärjestys

 • Vapakalastuslupa oikeuttaa kalastamaan oheiseen karttaan merkityllä alueilla joen itärannalla.
 • Kalastusta tulee kierrättää siten, ettei yksi kalastaja varaa samaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia, jos paikalle on pyrkimässä muita.
 • Kalastus etenee alavirtaan.
 • Kaikenlainen kalastus on kiellettyä 1.10. – 28.2. välisenä aikana Langinkoskenhaarassa, pois lukien Kotkan kaupungin erikseen hyväksymät järjestetyt ja ohjatut kalastustapahtumat. Näitä tapahtumia koskee erillinen kalastussääntö.

6. Korkeakosken venekalastusalue


 • Korkeakosken venekalastusalueella kalastus on sallittua ympäri vuoden, poislukien soutualueen yläpään rauhoitus 15.10 – 15.11.

7. Kahlaaminen

 • Kahlaaminen on pääsääntöisesti sallittua vain joen keskiviivaan saakka. Kalastusalueiden ilmoitustauluilla on esitetty tarkemmat kahluurajat.

8. Venekalastus

 • Kalastus venettä apuna käyttäen on sallittua vain erikseen siihen varatuilla alueilla, joille Salakala Kotka ja Kymi Fishing vuokraavat veneitä.
 • Venekalastuksessa tulee noudattaa venekalastuksen erityisehtoja.
 • Tattarinkosken venealueella voi käyttää myös omaa venettä, mutta sitä ei saa säilyttää alueella ilman maa-alueen omistajan myöntämää lupaa.
 • Rannalta kalastajalla on etuoikeus kalastukseen.

9. Perhokalastus

 • Ruhavuolteella ja sen yläpuolisella laiturilla kalastus sallittua vain perinteisin perhokalastusvälinein. Alue on erotettu muusta kalastusalueesta merkkitauluin.


10. Kosken vuokraus

 • Hinttulankosken alueen voivat kalastusmatkailuyritykset ja kalastusseurat vuokrata omaan käyttöön. Tuona aikana muu kalastus kyseisellä alueella on kielletty. Vuokrauksesta ilmoitetaan kosken rannalla olevalla ilmoitustaululla. Varaukset hoitaa Kotkan kaupungin kalastusmestari Niko Lehtola puh. 040 311 0334.

11. Liikuntarajoitteistenkalastus

 • Ruhavuolteen ja Siikakosken niskan välille on varattu kalastusalue, jossa etukalastusoikeus on liikuntarajoitteisella kalastajalla.

12. Saalisilmoitus

 • Kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin kalastusalueilla oleviin saalispäiväkirjoihin.
 • Myös takaisin lasketut mitantäyttävät kalat tulee merkitä saalispäiväkirjaan.
 • 6-tunnin luvalla saa ottaa yhden lohikalan (lohi, taimen, kirjolohi, harjus) ja muilla luvilla 2 lohikalaa vuorokaudessa.
 • Kalastusoikeus päättyy siinä vaiheessa kun kalastaja on ottanut luvan oikeuttaman määrän kaloja.
13. Ajalliset rajoitukset

 • Korkeakoskenhaaran venekalastusalueella 1.10. – 31.5. välisenä aikana tulee kaikki lohet, kutuasuiset taimenet ja talvikot päästää välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin jokeen.
 • Langinkoskenhaarassa 11.9. - 30.9. kaikki lohet ja taimenet ja 1.3. – 31.5. kaikki talvikot tulee laskea välittömästi takaisin jokeen. Muulloin kutuun valmistautuvien kalojen vapauttaminen on suotavaa.

15. Omistajan oikeus

 • A. Ahlström Oy:n Karhulan tehtaiden metsästäjät ry:n jäsenillä on kalastusoikeus Statkraft Suomi Oy:n omistamilla vesialueilla.

16. Valvonta

 • Vapakalastusalueen valvonnasta huolehtivat Kotkan kaupungin ja Kotkan kalastusalueen kalastuksenvalvojat. Lisäksi Kaakkois-Suomen TE-keskuksen kalatalousviranomaisilla on valvontaoikeus jokialueella.

17. Kalastuskilpailut 2009


 • Kalastuskilpailuiden aikana muu kalastus alueella on kielletty.
  • Vko 19 KymiOpen kalastustapahtuma, kalastus kielletty ma 4.5. – su 11.5. klo 06.00
  • Lohen perhokalastuskilpailu viikonloppuna 26. – 27.9.2009
  • Muista mahdollisista tapahtumista ilmoitetaan erikseen alueen ilmoitustauluilla.

18. Alamitat

 • Lohi 50 cm, taimen 50 cm, harjus 40 cm, kuha 40 cm.
 • Alamittaisen kalan hallussapito johtaa kalastusoikeuden välittömään menettämiseen ja kalastuskieltoon.

19. Yleinen järjestys

 • Ympäristöön ei saa jättää roskia. Kunkin alueella kalastavan on huolehdittava osaltaan roskien poistamisesta luonnosta.
 • Tulenteko on sallittu vain järjestetyillä tulentekopaikoilla.
 • Nuotion tekoon saa käyttää ainoastaan tarkoitukseen varattuja polttopuita.
 • Leiriytyminen on sallittua ainoastaan tulentekopaikkojen yhteydessä olevilla laavuilla.
 • Ajoneuvot tulee pysäköidä merkityille paikoitusalueille.

20. Kalastajien vastuut

 • Jokainen kalastaja liikkuu ja kalastaa kalastusalueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon.

21. Yleistä


 • Tutustu kalastussääntöön ennen kalastuksen aloittamista.
 • Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja määräaikaiseen kalastuskieltoon.
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Statkraft Suomi OyVENEKALASTUSALUEIDEN ERITYISEHDOT


Siikakosken venekalastusalue


 1. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla.
 2. Vieheen heittäminen on sallittua, mikäli se ei aiheuta haittaa muulle kalastukselle. Vieheen heittäminen ankkuroidusta veneestä on kiellettyä.
 3. Moottorin käyttö on ehdottomasti kiellettyä.
 4. Muista kohtelias käytös. Ota muut kalastajat huomioon, älä estä muiden kalastusta - älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle tai rannalta kalastavan eteen ilman asianosaisen lupaa.
 5. Kalastustilanteessa saa veneessä käyttää maksimissaan kolmea vapaa.
 6. Saaliskiintiö on 2 lohikalaa/vrk/lupa lukuun ottamatta 6h lupaa, jolla saa ottaa 1 lohikalan. Kalastusoikeus katsotaan päättyneeksi siinä vaiheessa kun veneeseen on otettu saaliskiintiön oikeuttama määrä kaloja.
 7. Kaikenlainen kalastus on kiellettyä 1.10. - 28.2. välisenä aikana.
 8. 11.9. - 30.9. kaikki lohet ja taimenet ja 1.3. – 31.5. kaikki talvikot tulee laskea välittömästi takaisin jokeen. Muulloin kutuun valmistautuvien kalojen vapauttaminen on suotavaa.
 9. Jokaisella veneessä olijalla tulee olla voimassa oleva kalastuslupa.
 10. Kalastus on sallittu vain vuokraveneillä.
 11. Kalastaja on velvollinen merkitsemään saaliinsa Siikakosken saalispäiväkirjaan.
 12. Näiden ehtojen lisäksi kalastajan tulee noudattaa Siikakosken kalastussääntöä. Soutupainon käyttö on kuitenkin sallittua.


Kartta: Siikakosken venekalastusalueen rajatTattarinkosken venekalastusalue


 1. Kalastus tapahtuu pääasiassa viehettä soutamalla. Heittäminen ankkuroidusta veneestä on sallittua, mikäli se ei haittaa soutaen tapahtuvaa kalastusta. Soutajilla on etuoikeus.
 2. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on ehdottomasti kielletty. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirtymisessä paikasta toiseen.
 3. Kalastus on sallittua myös rannalta, kuitenkin siten, että yksityisillä ranta-alueilla on liikkuminen kielletty.
 4. Muista kohtelias käytös. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianosaisen lupaa.
 5. Kalastustilanteessa saa käyttää venettä kohden maksimissaan kolmea vapaa.
 6. Jokaisella veneessä olijalla tulee olla voimassa oleva kalastuslupa.
 7. Kalastus on sallittu sekä vuokra- että yksityisveneillä. Yksityisveneiden säilyttämiseen kalastusalueen rannoilla tarvitaan ranta-alueen omistajan lupa.
 8. Kalastaja on velvollinen merkitsemään saaliinsa Siikakosken saalispäiväkirjaan.
 9. Saaliskiintiö on 2 lohikalaa vuorokaudessa lupaa kohden, paitsi 6 tunnin luvalla saa ottaa 1 lohikalan. Kalastusoikeus katsotaan päättyneeksi siinä vaiheessa kun veneeseen on otettu saaliskiintiön oikeuttama määrä kaloja.
 10. Kaikenlainen kalastus on kiellettyä 1.10. – 28.2. välisenä aikana.
 11. 11.9 – 30.9. kaikki lohet ja taimenet ja 1.3 – 31.5. kaikki talvikot tulee laskea välittömästi takaisin jokeen. Muulloin kutuun valmistautuvien kalojen vapauttaminen on suotavaa.
 12. Näiden ehtojen lisäksi kalastajan tulee noudattaa Siikakosken kalastussääntöä. Soutupainon käyttö on kuitenkin sallittua.
Kartta: Tattarinkosken venekalastusalueen rajat


Korkeakosken venekalastusalue


 1. Kalastus tapahtuu soutamalla pääasiassa alavirtaan perä edellä. Mikäli yksikin venekunta kalastaa alavirtaan, tulee muiden kalastaa samalla tavoin sekaannuksien välttämiseksi. Heittäminen rannalta ja veneestä on kielletty.
 2.  Kalastusalue on jaettu ”pooleihin”. Poolirajat on esitetty oheisessa kalastuskartassa. Jokainen vene vuorollaan kalastaa poolin läpi sopivin venevälein. Älä mene laskua suorittavan veneen alapuolelle ilman asianomaisen lupaa. Ota muut kalastajat huomioon, älä jää paikoillesi ”hinkkaamaan” tiettyä paikkaa, jos yläpuolellasi on toinen vene suorittamassa laskua.
 3. Jos venekunta saa vuorollaan poolista kalan, voivat he jatkaa kalastusta poolin loppuun säilyttäen normaalin välin seuraavana tulevaan veneeseen.
 4. Moottorin käyttö kalastustilanteessa on ehdottomasti kielletty. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirtymisessä paikasta toiseen.
 5. Kalastustilanteessa saa käyttää 3 vapaa / vene.
 6. Jokaisella veneessä olijalla tulee olla voimassa oleva kalastuslupa.
 7. Kalastaja on velvollinen väistämään muuta veneliikennettä. Samoin hän on vastuussa muulle veneliikenteelle aiheuttamistaan vahingoista.
 8. Kalastus on sallittu vuokraveneillä ja Keskuskentän vastarannalla sekä moottoritiesillan alapuolella olevan kaupungin venepaikan lunastaneilla veneillä.
 9. Rannalle nouseminen on sallittua vain kaupungin esittämille taukopaikoille.
 10. Kalastaja on velvollinen merkitsemään saaliinsa Korkeakosken kalastuskievarissa olevaan saalispäiväkirjaan.
 11. Mikäli edellä mainitut veneet miehistöineen tavataan kalastamasta muualla kuin lupaan oikeuttamalla alueella tai rikkovat muuten näitä sääntöjä, menettävät he lupansa ja venepaikkansa välittömästi.
 12. Saaliskiintiö on lupakohtainen. Vuokraveneillä ja ”keltaisen tarran yksityisveneillä” kalastavat noudattavat Siikakosken lupaehtoja, jolloin kiintiö on 2 lohikalaa/vrk/lupa, paitsi 6 tunnin luvalla, jolla saa ottaa 1 lohikalan. Kalastusoikeus katsotaan päättyneeksi siinä vaiheessa kun veneeseen on otettu saaliskiintiön oikeuttama määrä kaloja.
 13. Muilla yksityisveneillä kalastavilla saaliskiintiö on venekohtainen, 2 lohikalaa/vene vuorokaudessa.
 14. Kalastus on sallittua ympäri vuoden paitsi Kunnarin suoran yläosalla, ”vihreän kopin” ja soutualueen ylärajan välisellä alueella kalastus on kielletty 15.10 – 15.11.

  • Kaikki lohet, kutuasuiset taimenet ja talvikot tulee päästää vahingoittumattomina takaisin jokeen 1.10. – 31.5. välisenä aikana. Muulloin kutuun valmistautuvien kalojen vapauttaminen on suotavaa.
 15. Näiden ehtojen lisäksi kalastajan tulee noudattaa Siikakosken kalastussääntöä. Soutupainon käyttö on kuitenkin sallittua.
 16. Veneiden jälleenvuokraaminen on ehdottomasti kielletty ilman kaupungin lupaa.
 17. Yksityisveneluvan luovuttaminen toisen nimiin on kielletty.
 18. Tarpeettoman häiriön aiheuttaminen yksityisille rannoille on kielletty.

Kartta: Korkeakosken venekalastusalueen rajat ja poolikartta


LANGINKOSKEN PERHOKALASTUSALUE


Kartta: Langinkoski

Kalastusaika

Lohen ja taimenen kuturauhoitus osittain voimassa. Lupia ei myydä 1.10. – 15.11. väliselle ajalle. Kaikki lohet ja talvikkotaimenet tulee vapauttaa välittömästi ja vahingoittumatta takaisin jokeen 16.11. –  31.5. välisenä aikana. Kalastusajassa ei muita rajoituksia.

Kalastussäännöt

 • Alueella on sallittua ainoastaan perinteinen perhokalastus perhovavalla ja -siimalla.
 • Alueella on kahdeksan kalastajan kiintiö.
 • Veneen käyttö tai säilytys on kielletty koko alueella.
 • Sivu-uomissa kalastus on kielletty.

Rannat, joilta saa kalastaa on merkitty luvan oston yhteydessä saatavaan karttaan.

ALAMITAT

 • Taimen 50 cm
 • Lohi 50 cm
 • Harjus 40 cm

Lupatyypit, hinnat ja kiintiöt

 • Luvat ovat 24 tunnin lupia, jotka alkavat ja päättyvät klo 06.00. Alueella voi kalastaa yhtäaikaa enintään kahdeksan kalastajaa. Mikäli koko alue on varattu yhdelle seurueelle kursseja tai vastaavia tapahtumia varten voi alueella kalastaa 10 henkilöä, joista jokainen maksaa normaalin lupamaksun.

Luvan hinta

20 e / 24 tuntia
1.1. - 30.9. ja 16.11. – 31.12. (klo 06-06)

Mikäli varattua lupaa ei voida käyttää, se tulee peruuttaa viimeistään 1 (yksi) viikko ennen varattua ajankohtaa, muutoin lupamaksu laskutetaan asiakkaalta normaalisti.

Palvelut ja rakenteet

Kosken itärannalla on museo. Alueella ei ole tulentekomahdollisuutta eikä jätehuoltoa. Alue on luonnonsuojelualuetta, joten pyri käyttämään valmiita polkuja.

METSÄHALLITUS
Hannu Hupli
puh. 0400-272906


KALASTUSLUPIEN MYYNTI

Siikakosken alueelle
 • Salakala Kotka
  Kymijoentie 55, puh. (05) 281 288
 • Huoltoasema Risto Rämä Oy
  Jylpyntie 39, puh. (05) 218 0000
 • Hotelli Cumulus Kotka
  Tiilikuja 9, puh. (05) 269 3100
 • Kymi Fishing Shop Oy
Korkeakoskelle
 • Salakala Kotka
  Kymijoentie 55, puh. (05) 281 288
 • Kuninkaantien Majatalo
Langinkoskelle
 • Huoltoasema Risto Rämä Oy
  Jylpyntie 39, puh. (05) 218 0000
Siikakosken lupa-automaatti (kesäkuun alusta alkaen)

 • Siikakosken luvan voit ostaa kätevästi matkapuhelimellasi. Soitat lupanumeroon ja saat puhelimeesi tekstiviestin. Tämä viesti toimii kalastuslupana, jonka säilytät koko luvan voimassaolo ajan. Palvelu veloitetaan matkapuhelinlaskussasi.
 • Lupavaihtoehdot ovat:
 •  
  •  
   • aikuiset 24 tuntia
   • nuoret alle 18 v. 24 tuntia
   • aikuiset 6 tuntia
   • nuoret alle 18 v. 6 tuntia
 • Lupanumerot ja toimintaohjeet löytyvät Siikakosken ilmoitustaululta ja Ruhavuolteen ilmoitustaululta.

Tutustu kalastussääntöihin ennen kalastusta.

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston rekisteriseloste Ɩ Sivuston yleiset säännöt